5 of 17 photos


Mountain Goat KH431

Mountain goat; Oreamnos americanus; spring; Mount Evans, CO;
Mountain Goat KH431